Husordensregler for Torshov kvartal VIII

Andelseiere er i henhold til leiekontrakten forpliktet til å overholde følgende fastsatte husordensregler vedtatt på stiftelsesmøte 19. november 1954, senest endret på generalforsamlingen 11. mai 2006.

1. Generelt

Andelseieren plikter å følge bestemmelsene i husordensreglene og er også ansvarlig for at disse blir overholdt av husstanden og andre som gis adgang til leiligheten. Selv om husordensreglene er viktige nok, kan de aldri erstatte den fornuften og omtanken som skal til for at et borettslag blir et bra sted å bo.

Vi ønsker alle å skape et best mulig bomiljø, og siden vi bor såpass tett, er det viktig at vi tar hensyn. Dette innebærer både at vi både må legge noe mer bånd på oss enn om vi hadde bodd i en enebolig, men samtidig at vi må tåle å høre litt mer av utelek og naboer.

Dersom du har noe å utsette på en nabo, ska du først ta opp dette direkte på en konstruktiv og saklig måte framfor å trekke inn styret før dette er nødvendig.

2. Alminnelige husordensregler

2.1 Ingen må sette fra seg gjenstander i felles trapperom eller ganger som hindrer fri ferdsel i oppgangen eller rømningsveier ved brann.

2.2 Antenner, skilt eller lignende kan bare settes opp etter godkjenning av styret.

2.3 Dører til oppganger, samt kjeller og loft skal alltid være låst.

2.4 Lagring skal foregå i lofts- og kjellerboder, ikke på fellesarealene da dette bryter med pålegg fra Brannetaten.

2.5 Det er ikke tillatt å ta inn i kjelleren eller loftet ved eller andre materialer som kan tenkes å være veggdyr- eller soppbefengt. Ved overtredelse av dette vil andelseieren bli holdt erstatningsansvarlig.

2.6 Oppbevaring av flytende og fast brensel må lagres i henhold til gjeldende lovverk.

3. Vask og tørk av tøy

3.1 Tørking av tøy ute skal skje på tørkestativene. Tøy må ikke henge ute på helligdager.

3.2 Tøy skal tas inn straks etter tørking for å frigjøre plassen til andre. Dette gjelder også ved tørking av tøy på loftet.

3.3 Vasketidene for vaskeriene er kl 08.00 til kl 20.00 på hverdager og lørdager, og 13.00 til 18.00 på søndager. Bruk av vaskeriene på helligdager utenom søndager er ikke tillatt, samt på 1. mai og 17.mai.

4. Regler om ro i leiligheten

4.1 Det skal være ro i leiligheten fra kl 23.00 til kl 07.00.

4.2 Det må på søndager være ro med hensyn til oppussingsarbeider eller annen sjenerende støy.

4.3 Det skal tas tilsvarende hensyn til bruk av veranda/balkong/uteareal i sommerhalvåret.

4.4 For å opprette et godt forhold til naboene bør disse varsles når man skal ha gjester.

4.5 For å opprettholde et godt forhold til naboene bør disse varsles ved større ombygninger

5. Dyrehold

5.1 Det er tillatt for husstandene å eie husdyr som hund og/eller katt etter på forhånd å ha informert styret.

5.2 Styret kan nekte dyrehold dersom andelseieren tidligere har hatt dyrehold som har vært til sjenanse for borettslaget.

5.3 Eventuelle skader dyret måtte påføre borettslagets eiendom må helt dekkes av andelseieren.

5.4 Hunder skal føres i bånd på borettslagets eiendom. Lufteturer med den hensikt at hunden skal gjøre fra seg skal skje utenfor gårdsrommet. Hunden skal da så raskt som mulig blir ført ut av indre gårdsrom

6. Søppel

6.1 Husholdningsavfall kastes i søppelcontainerne. Spesialavfall må den enkelte andelseier selv sørge for å levere på kommunens avfallsmottak. Dersom søppelcontainerne er fulle på en standplass, skal andre standplasser benyttes.

6.2 Andelseieren har plikt til enhver til å følge de gjeldende regler for kildesortering av husholdningsavfall. Det skal ikke kastes annet avfall i de respektive containere enn hva de er tiltenkt

6.3 I tilfeller der andelseiere plasserer gjenstander/søppel på borettslagets fellesområder, kan styret få dette fjernet for eiers regning.

7. Renhold

7.1 Beboerne skal i felleskap komme frem til fungerende ordninger for vask av trapper og ganger i hver sin oppgang.

7.2 Oppgangen skal rengjøres en gang i uken.

7.3 I perioder med utbygging eller oppussing der det blir ekstra behov for å holde fellesarealene rene, skal andelseier i den berørte leiligheten besørge dette på eget initiativ og for egen kostnad.

8. Ivaretakelse av leiligheten

8.1 Alle rom må holdes såpass oppvarmet og utluftet at skade på leiligheten unngås. Utlufting av leiligheten må ikke foregå ut mot felles oppgang.

8.2 Røyking innendørs er ikke tillatt med unntak av i egen leilighet.

8.3 Det må ikke kastes gjenstander i klosettet.

9. Uteareal

9.1 Da plenene og øvrig beplanting har lettere for å ta varig skade ved uforsiktig behandling vår, høst og vinter, bes alle ta hensyn til dette ved å vente med bruk av disse til sommeren er godt i gang.

9.2 Ballspill og annen lek på fellesareal må foregå med forsiktighet av hensyn til andre.

10. Regler for parkering og kjøring på borettslagets område

10.1 Kjøring inne på området er ikke tillatt, unntatt for transport av tunge kolli, bevegelseshemmede eller ved flytting.

10.2 Tillatt kjøring skal skje i gangfart innenfor hele gårdsrommet, inkludert Mastrups gate.

10.3 Parkering inne på området er bare tillatt på de fastsatte parkeringsplassene i Mastrups gate og bare for de som har parkeringsplass.

10.4 Parkering ut over dette er ikke tillatt og kjøretøyet kan bli bøtelagt, eventuelt også tauet bort for eierens regning og risiko.

11. Meldinger og henvendelser

11.1 Styret kan gi vaktmesteren/portner fullmakt til å påse at husordensreglene blir fulgt.

12. Salg og fremleie av leiligheten

12.1 Visningsplakater må ikke klistres opp på borettslagets eiendom. Andelseieren er erstatningsansvarlig for eventuell skade som følge av dette.

12.2 Ved utflytting må andelseieren fjerne alle eiendeler fra kjeller og loft. Kjeller- og loftsbod skal være rengjort.

12.3 Ved fremleie av leiligheten skal navn på både andelseier og leietaker stå på postkassen og leilighetsdøren.

13. Leiekontrakten

13.1 Det vises forøvrig til leiekontrakten som inneholder bestemmelser om leierens plikter og ansvar.

13.2 Husordensreglenes bestemmelser inngår i leiekontrakten.