Regelverk for tildeling og bruk av parkeringsplassene

Reglement er vedtatt 23.4.1995

  • 1.6 vedtatt endret på ordinær generalforsamling 23.5.2000

  • 1.4 vedtatt endret på ordinær generalforsamling 13.5.2004

  • 2.7 vedtatt på ordinær generalforsamling 19.5.2005

1.1 For å ha parkeringsplass i borettslagets parkeringsanlegg må andelseieren eie eller disponere bil regelmessig.

1.2 Hver andelseier kan kun ha en plass.

1.3 Andelseieren plikter å gi melding til styret/parkeringsansvarlig ved skifte av bil. Det skal innrapporteres om bilmerke og registreringsnummer. Styret/parkeringsansvarlig skal til enhver tid ha oppdatert oversikt over hvilke biler som rettmessig har tilhørighet til de respektive plasser.

1.4 Det er ikke anledning til å fremleie parkeringsplassen. Andelseieren mister retten til å disponere parkeringsplass når deres leilighet blir leid ut. Andelseieren blir satt øverst på ventelisten for parkeringsplass når leiligheten ikke lenger er på fremleie.

1.5 Andelseieren disponerer plassen under forutsetning av at vedkommende bruker den hyppig; gjennomsnittlig minst annen hver dag, målt i en vilkårlig periode på fire måneder.

1.6 Det er ikke anledning til å ha campingvogn, båt, tilhenger eller uregistrerte biler stående på parkeringsplassen.

1.7 Dersom ovennevnte vilkår ikke er oppfylt, kan andelshaveren miste retten til plassen.

1.8 Dersom styret eller generalforsamlingen vedtar reduksjon i antall parkeringsplasser i borettslaget Torshov kv VIII, kan styret trekke tilbake parkeringsretten for det antall plasser som vedtas redusert. Ansiennitetsprinsippet skal følges. Ansiennitet beregnes på samme måte som nevnt i • 2.4.

1.9 Det er en måneds gjensidig oppsigelse av parkeringsplass.

Søknad/tildeling:

2.1 Søknad om parkeringsplass sendes styret i borettslaget, eller den i styret som er parkeringsansvarlig.

2.2. I søknaden skal det oppføres navn, adresse, telefonnummer, bilmerke og registreringsnummer på bil.

2.3 Søker må ha egen bil eller disponere bil med tilsvarende regelmessighet for å kunne bli satt på venteliste.

2.4 Dersom det ikke er ledig parkeringsplass i det øyeblikk andelshaver søker, vil andelshaver bli satt på venteliste. Køsystemet skal følge dato for søknad, og ikke botid (eieransiennitet) i borettslaget.

2.5 Hvis søker tilbys parkeringsplass uten å ta i mot tilbudet, vil søker komme bakerst på ventelisten.

2.6 Det kan i enkelttilfeller tildeles parkeringsplass på særskilte medisinske vilkår, hvor ansiennitetsprinsippet fravikes. Dette må i så tilfelle styrebehandles for hvert enkelt tilfelle.

2.7 Leder av styret får anledning til å disponere parkeringsplass vederlagsfritt i den perioden hun eller han er leder av styret. Når ledervervet opphører, får den nye lederen av styret tilbud om å disponere parkeringsplassen.