Driftsregler for Trafoen

Vedtatt på generalforsamlingen 23. mai 2007, revidert på generalforsamlingen i 2009 og 2013.


Driftsreglene for trafoen er underlagt og supplerer følgende dokumenter:

 1. Vedtektene, vedtatt 16. januar 1978, og sist revidert 18. mai 2006.

 2. Husordensreglene, vedtatt 19. november 1954, og sist revidert 18. mai 2006.


Målsetninger for Trafoen
Trafoens overordnede funksjon er å fungere som et sosialt møtested for andelshaverne.


Det åpnes for lukkede arrangementer i trafoen for andelshaverne, i tilfeller der dette ikke strider mot fellesskapets interesser, ref. pkt 3.3.

Målsetninger:

 • Trafoen skal brukes mest mulig.

 • Trafoen skal brukes av flest mulige andelshavere.

 • Trafoen skal brukes til et mangfold av aktiviteter.


1. Administrasjon og økonomi

1.1. Styret er overordnet ansvarlig for drift og økonomisk styring av trafoen.

1.2 Driften av trafoen ivaretas av en driftsgruppe. Driftsgruppa supplerer seg 
selv ved behov.

1.3. Driftsgruppa er underlagt styret og består av minst fire personer. 

1.4. Driftsgruppas mandat er å bidra til at trafoen brukes i henhold til 
målsetningen, samt å følge opp at driftsreglene blir fulgt. 

1.5 Driftsgruppa har ansvaret for å:

 • Hjelpe til med manuell bestilling.

 • Selge nøkler.

 • Utarbeide budsjett for drift av trafoen i samarbeid med styret.

 • Gjennomføre sosiale arrangementer for borettslaget.

 • Etterse at bruken av trafoen er i samsvar med driftsreglene.

 • Vurdere hensiktsmessigheten av driftsreglene fortløpende, og eventuelt fremme 
  forslag til endringer av disse for ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

1.6 Driftskostnadene for trafoen dekkes gjennom borettslagets driftsbudsjett. 
Driftsinntekter fra trafoen tilbakeføres borettslagets driftsbudsjett. Det skal
være en årlig gjennomgang av kostnader og inntekter knyttet til trafoen hvor 
nødvendige justeringer gjøres.

2. Utleie og reservasjon

2.1. Trafoen kan benyttes av alle andelshavere. Ved fremleie, kan fremleietaker 
og ikke andelshaver leie trafoen.

Når en andelshaver har fått godkjent fremleie av styret, er det rimelig at 
fremleietaker (som jo bor i gården) kan leie trafoen. Utleier som da bor et 
annet sted, vil da ikke få anledning til å leie trafoen. Dette skal ikke kunne 
omgås av andelshaver ved ikke å søke om fremleie.

2.2 Trafoen leies ut til lukkede arrangementer og overnatting. Utleie skjer 
etter "først til mølla-prinsippet". Dette skal primært skje gjennom borettslagets 
hjemmeside. Driftsgruppa er ansvarlig for å tilrettelegge for dette.

Trafoen kan ikke reserveres til samme tid flere uker på rad. Når et arrangement 
er gjennomført, kan trafoen reserveres til samme tid neste uke dersom trafoen er 
tilgjengelig. 

2.3 I følgende tidsrom er trafoen åpen for alle andelshavere, og det vil ikke være 
anledning til å leie trafoen for lukkede arrangementer.
Lørdager, søndager og offentlige fridager mellom kl 10.00 og 14.00.

Følgende datoer: 1. mai, 17. mai, 31. desember, St.Hansaften og borettslagets 
sommerfest. Det er mulig å bruke trafoen til åpne arrangementer for alle 
andelshavere disse dagene.

2.3 a) Arrangementer som er åpne for alle gårdens beboere er fritatt for leie.

2.3 b) Medlemmer av driftsgruppa betaler ikke leie. Andelshavere som gjør en 
ekstra innsats for trafoen, kan fritas for leie . Dette avgjøres av trafogruppa etter 
skjønn.

2.4. Følgende bruk må den enkelte adelshaver betale leie for:

 • Overnatting

 • Lukkede arrangementer utenfor tidspunkt som nevnt i pkt 2.3.

2.5 Prisene for overnatting og lukkede arrangementer (ref pkt 2.4) fastsettes av 
generalforsamlingen.

2.6 Driftsgruppa kan leie ut trafoen til offentlige eller kommersielle aktører til 
enkeltarrangementer. Dette skal ikke i vesentlig grad gå ut over målsetningene 
eller tilgjengeligheten slik beskrevet i pkt 2.3. Driftsgruppa fastsetter priser for 
denne form for utleie.

2.7 Dersom offentlige eller kommersielle aktører ønsker å leie trafoen 
regelmessig skal dette avgjøres av generalforsamlingen.

2.8 Trafoen leies ikke ut til privatpersoner som ikke er andelshavere.

3. Regler for bruk

3.1 Andelshavere som bruker trafoen er ansvarlig for denne i tråd med 
driftsreglene for trafoen og husordensreglene.

3.2. Andelshavere får tilgang til trafoen gjennom sin personlige elektroniske 
nøkkelbrikke. Anvendelse av nøkkelbrikken loggføres. Det vil derfor være 
mulig å kartlegge hvem som har låst seg inn i trafoen ved eventuelle skader og 
mislighold.

3.3 Trafoen kan ikke brukes av personer under 18 år uten foresattes 
tilstedeværelse. Ansvaret for bruken av trafoen følger andelshaveren som 
nøkkelen er registrert på. 

3.4. Trafoen skal ryddes og rengjøres etter bruk. Det er ikke anledning til å sette 
igjen gjenstander i trafoen. Gjenstander som settes igjen vil bli fjernet.

3.5 Dersom rengjøring ikke er tifredsstillende, vil dette bli utført på andelshavers 
regning. Driftsgruppa har myndighet til å iverksette dette uten videre opphold.

3.6 Alt elektrisk utstyr (for eksempel kaffetrakter, lydanlegg etc.) skal slås av når 
trafoen forlates.

3.7 Bruk av trafoen krever spesielle hensyn i forhold til støy, siden bygget ligger 
midt i gården. dette innebærer at det skal være stille etter kl 23.00 i tråd med 
husordensreglene.

3.8 Overnatting 

 • Overnatting kan reserveres alle dager med unntak av datoer presisert 
  i punkt 2.3 og medfører at kun andelshaver har tilgang til trafoen i 
  tidsrommet mellom kl 22.00 og kl. 10.00.

 • Overnattingsgjestene kan bruke trafoen før og etter dette, men da er 
  trafoen også tilgjengelig for andre andelshavere.

 • Borettslaget står ikke ansvarlig for tap av personlige eiendeler i trafoen.

 • Trafoen skal være ryddet og tilgjengelig for andre senest klokken 10.00 
  påfølgende dag.

 • Sammenhengende overnatting i mer enn tre netter, skal godkjennes av 
  driftsgruppa.

3.9 Lukkede arrangementer:
I forbindelse med lukkede kveldsarrangmenter skal trafoen være ryddet 
og tilgjengelig for andre senest kl 10.00 påfølgende dag. I forbindelse med 
arrangementer på dagtid, skal trafoen ryddes umiddelbart etter bruk.

3.10 Driftsgruppa han sanksjonsmuligheter i forhold til mislighold, i form av 
utestengelse av andelshavere, samt inndragning av nøkkel dersom driftsreglene 
ikke overholdes av vedkommende andelshaver.